Pozostałe koszty operacyjne

Forma księgowania pozostałych kosztów operacyjnych przedstawia się w taki sposób, ze wartość netto zlikwidowanych, sprzedanych środków trwałych. Mamy tutaj na myśli wartość netto środka trwałego, wyksięgowanie wartości początkowej, wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia. Następnie przedstawia się tam odpisanie wartości środków trwałych w budowie, utworzenie rezerw, przekazanie darowizny środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych. Wtedy widać wartość netto [...]

Pozostałe koszty operacyjne

W skład pozostałych kosztów operacyjnych możemy zaliczyć wartość netto likwidowanych środków trwałych, koszty ponoszone z tą likwidacją, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, wartość netto sprzedanych środków trwałych i koszty związane z prowadzeniem takiej sprzedaży, wartość ewidencyjna sprzedanych składników zaliczanych do majątku trwałego. Mamy tutaj na myśli także wartości niematerialne i prawne. Jeszcze do pozostałych [...]

Copyright Market PAD . Wordpress themes