Rozliczenie międzyokresowe przychodów

POSTED BY on Jul 16 under Uncategorized

Prowadzenie konta rozliczenia międzyokresowe przychodów następuje poprzez naliczenie kar umownym kontrahentom, otrzymanie darowizny środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, wpływy otrzymane od kontrahentów na poczet przyszłych świadczeń, dodatkowe obciążenia pracowników, dodatkowe obciążenia kontrahentów, rozliczenia otrzymanych dotacji, czy darowizn. Są one związane z środkami trwałymi, czy środkami trwałymi w budowie, wartościami niematerialnymi [...]

Przy kwalifikowaniu przychodów

POSTED BY on Jul 16 under Uncategorized

W momencie kwalifikacji przychodów, biorąc pod uwagę przyszłe okresy, rozliczenia w czasie, dobrze jest uwzględnić zasadę ostrożności. Dlatego do ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów wykorzystujemy konto rozliczenia międzyokresowe przychodów. Po stronie Ma przedstawia się wpływy środków pieniężnych, które są z góry pobrane za świadczenie, podwyższenie wartości roszczeń. A po stronie Wn możemy zauważyć ewidencję przeniesienia przychodów [...]

« Previous PageNext Page »

Copyright Market PAD . Wordpress themes