Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Do międzyokresowych rozliczeń przychodów możemy zaliczyć przychody przyszłych okresów, które są prowadzone w celu doliczenia przychodów do tego okresu, którego dotyczą. Możemy do nich zaliczyć środki pieniężne, które są otrzymywane na sfinansowanie nabycia, budowy środków trwałych, prac rozwojowych. Dlatego są one zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo inne przychody operacyjne, które są równoległe do odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych do środków trwałych. Poza tym do przychodów wliczamy równowartość otrzymanych, czy należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń. To ich wykonanie przedstawia się w następnych okresach sprawozdawczych. Następne to środki otrzymane nieodpłatnie, w formie darowizny środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne. Często uważa się jako subwencje, dotacje. Warto jest zapewnić sobie posiadanie programu księgowość i finansowe w momencie wydawania dokumentów ewidencyjnych, dotyczących pewnych operacji.

Copyright Market PAD . Wordpress themes