Pozostałe koszty operacyjne

W skład pozostałych kosztów operacyjnych możemy zaliczyć wartość netto likwidowanych środków trwałych, koszty ponoszone z tą likwidacją, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, wartość netto sprzedanych środków trwałych i koszty związane z prowadzeniem takiej sprzedaży, wartość ewidencyjna sprzedanych składników zaliczanych do majątku trwałego. Mamy tutaj na myśli także wartości niematerialne i prawne. Jeszcze do pozostałych kosztów operacyjnych możemy zaliczyć wartość niedoborów niezawinionych i wartość darowizn. Są to nieodpłatne przekazanie składników aktywów trwałych, czy obrotowych. To przede wszystkim firma musi starać się o zmniejszenie kosztów, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego posiadanie w tym operacjach gospodarczych obeznania jest bardzo ważne. Dzięki temu będziemy mogli ustosunkować się do warunków, które są związane z wprowadzeniem nowoczesnej technologii. To dzięki niej pewne koszty będą mogły zostać w znacznym, jak i mniejszym stopniu obcięte.

Copyright Market PAD . Wordpress themes