Rozliczenie międzyokresowe przychodów

Prowadzenie konta rozliczenia międzyokresowe przychodów następuje poprzez naliczenie kar umownym kontrahentom, otrzymanie darowizny środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, wpływy otrzymane od kontrahentów na poczet przyszłych świadczeń, dodatkowe obciążenia pracowników, dodatkowe obciążenia kontrahentów, rozliczenia otrzymanych dotacji, czy darowizn. Są one związane z środkami trwałymi, czy środkami trwałymi w budowie, wartościami niematerialnymi i prawnymi do czasu amortyzacji. Jeszcze przedstawia się na tym koncie zarachowanie przychodów bieżącego okresu po wykonaniu świadczeń i zarachowanie pozostałych przychodów operacyjnych po dokonaniu wpłat kar, odszkodowań, dodatkowych roszczeń od pracowników, czy kontrahentów. Warto jest zapewnić sobie analizowanie takich kosztów, które zapewniamy sobie także ze sprzedaży towarów i materiałów, środków trwałych. W ten sposób możemy wdrożyć pewne działania, które są w stanie zwiększyć nasze możliwości otrzymania zysku.

Copyright Market PAD . Wordpress themes