Pozostałe koszty operacyjne

W skład pozostałych kosztów operacyjnych możemy zaliczyć wartość netto likwidowanych środków trwałych, koszty ponoszone z tą likwidacją, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, wartość netto sprzedanych środków trwałych i koszty związane z prowadzeniem takiej sprzedaży, wartość ewidencyjna sprzedanych składników zaliczanych do majątku trwałego. Mamy tutaj na myśli także wartości niematerialne i prawne. Jeszcze do pozostałych [...]

Osiąganie pozostałych przychodów

POSTED BY on Jul 16 under Uncategorized

To przychody operacyjne są związane z ponoszeniem pozostałych kosztów operacyjnych. Z tego względu pozostałe przychody i koszty operacyjne stanowią wielkości przeciwstawne. A mają istotny wpływ na kształtowanie się wyniku finansowego. Jednak pozostałe koszty operacyjne nie posiadają związku bezpośredniego z podstawową działalnością jednostki. Zysk z prowadzonej działalności na pewno jest jeszcze zależne od naszych wysiłków, w [...]

« Previous PageNext Page »

Copyright Market PAD . Wordpress themes